gabapentin
omeprazole
atorvastatin
labetalol
meloxicam
Myzdetriq
chlorthalidone
aspirin 81 mg