Skip to Content
Medical Term:

Zinn

Pronunciation: zin

Definition

Johann G., German anatomist, 1727–1759.

See: Zinn artery, Zinn vascular circle, Zinn corona, Zinn ligament, Zinn membrane, Zinn ring, Zinn tendon, Zinn zonule

© Copyright 2017 Wolters Kluwer. All Rights Reserved. Review Date: Sep 19, 2016.
Hide