Skip to Content
Medical Term:

UDPglucuronate-bilirubinglucuronoside glucuronosyltransferase

Pronunciation: glu'kur-o-nat bil-e-ru'bin glu-ku-ron-o-sid-glu-ku-ron-o-sil-tranz'fer-as

Synonym(s): UDPglucuronate-bilirubin glucuronosyltransferase

© Copyright 2017 Wolters Kluwer. All Rights Reserved. Review Date: Sep 19, 2016.
Hide