Skip to Content
Medical Term:

ossa metatarsalia I–V

 

Synonym(s): metatarsal (bones) [I–V], under bone

Hide