Skip to Content
Medical Term:

Kawasaki

Pronunciation: ka'wa-sa'ke

Definition

Tomisaku, 20th-century Japanese pediatrician.

See: Kawasaki disease, Kawasaki syndrome

© Copyright 2017 Wolters Kluwer. All Rights Reserved. Review Date: Sep 19, 2016.
Hide