Skip to Content
Medical Term:

doll's eye response

 

Synonym(s): oculocephalic reflex

Hide