... Cambridge. Anyone like me? Poliomyelitis now, encephalitis then.