I take them for menenieres disease it is either for antivertigo or antinausea or a Diuretics please help !