I have a very bad lower back L4 and L5 I am ten weeks pregnant tomorrow