i take labetalol and nifedical is it ok to take estroven