... me to stop taking Arava. I am also on methitrixate