Medical Term:

vena scalae vestibuli

 

Synonym(s): vein of scala vestibuli

Hide
(web2)