Medical Term:

psychiatric nosology

 

Synonym(s): psychonosology

Hide
(web2)