Skip to Content
Medical Term:

posthemiplegic chorea

 

Synonym(s): posthemiplegic athetosis

(web1)