Medical Term:

phrenosplenic ligament

 

Synonym(s): phrenicosplenic ligament

Hide
(web1)