Medical Term:

pars vestibularis nervi vestibulocochlearis

 

Synonym(s): vestibular nerve

Hide
(web4)