Medical Term:

nucleus anterior corporis trapezoidei

 

See: nuclei of trapezoid body

Synonym(s): anterior nucleus of trapezoid body

Hide
(web2)