Pill Identifier App
Medical Term:

nodi lymphoidei infraauriculares

 

Synonym(s): infraauricular deep parotid lymph nodes, under lymph node

Hide
(web3)