Skip to Content
Medical Term:

leg phenomenon

 

Synonym(s): Pool phenomenon1

(web1)