Medical Term:

labyrinthine nystagmus

 

Synonym(s): vestibular nystagmus

Hide
(web1)