Skip to Content
Medical Term:

ganglion vestibulare

 

Synonym(s): vestibular ganglion

(web1)