Medical Term:

dental lamina

 

Synonym(s): dental ledge

Hide
(web1)