Medical Term:

axial neuritis

 

Synonym(s): parenchymatous neuritis

Hide
(web2)